Over ons

Kerngegevens

Statutaire naam: Stichting The Art of Charity

Publieke naam: Charity

Fiscaalnummer: 822291319

Postadres: Postbus 4182, 7320 AD Apeldoorn

Bezoekadres: Rondweg 90 Wezep

Website: www.helpmalawi.nu

 

Doelstelling

Mensen in ontwikkelingslanden leren en helpen om op een betere manier voedsel te kunnen verbouwen op hun eigen grond, waardoor ze economisch zelfstandig worden en de honger om zeep wordt geholpen. Het land waar de stichting nu op richt is Malawi

 

Beleid

Tot 2019 stap voor stap toewerken naar het verbouwen van mais op 700 ha (goed voor 10.000 gezinnen, ruwweg 70.000 mensen) in het midden en noorden van Malawi. Deelnemers krijgen een akker van 640 m2 en de middelen die nodig zijn om mais te kunnen verbouwen: maiszaad, meststoffen, gereedschap en onderwijs. Daarbij baseren we ons op het systeem Farming God’s Way. Alle inwoners van een dorp kunnen participeren. Chiefs bepalen wie deel kunnen nemen als de vraag groter is dan het aanbod. Plaatselijke comités voeren de planning en het beleid uit onder het bestuur van onze NGO. De NGO Food For LiFe Limeted is door de overheid erkend op 13 december 2017 (certificate of Incorporation section 29 number TMBRS 1010649). Het bestuur wordt gevormd door vier Malawiërs en een vertegenwoordiger van de stichting The Art of Charity in Nederland. In Malawi wordt vanuit de NGO samengewerkt met diverse bevolkingsgroepen en kerken. De fondswerving in Nederland wordt gedaan vanuit en met de Goede Doelen Outlet in Wezep. Ook wordt gebruik gemaakt van instellingen voor fondswerving, vermogensbeheerders en hulporganisaties. In 2017 zijn deze acties gestart. In de jaren daarna worden ze verder geïntensiveerd.

 

Bestuur

In de statuten is opgenomen dat het bestuur zal bestaan uit tenminste drie personen. De benoemde functies zijn: voorzitter, secretaris, penningmeester. Deze functies worden ingevuld door:

B. Teerling, voorzitter.
H. Geertsma, vicevoorzitter
D.F. Ensing, secretaris, penningmeester

Nevenfuncties:
B. Teerling, ZPP-er AMK. www.vraagbo.nl
H. Geertsma, Notulist (op ZZP-basis) bij de gemeenten Heerde en Oldebroek
D.F. Ensing,  Emeritus-predikant en ambtelijk secretaris classis Hattem (GKV)

 

Beloning

De vergoeding voor bestuurders is gelijk aan die van de vrijwilligers. Het bestuur kan besluiten een directeur aan te stellen die daarvoor een beloning ontvangt.

 

Vrijwilligers

In Nederland bieden veel vrijwilligers hulp. Die ontvangen geen beloning. Wel kunnen ze, op verzoek, een kostenvergoeding ontvangen en maximaal de maximaal fiscaal onbelaste vergoeding.

 

Actueel verslag

Op de website staat de laatste actuele stand van zaken

 

Bestanden
Statuten
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018
Integriteitsprotocol